Hoppa till sidans innehåll

VIF Stockholms stadgar


Mål och inriktning

Verksamheten skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som i socialt och kulturellt avseende. Verksamheten skall utformas och organiseras så, att den i någon form, blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Verksamheten skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Föreningen skall på sitt program uppta alla aktiviteter av motionskaraktär för vilka intresse och ekonomiska förutsättningar finns.

 

Allmänna bestämmelser

§ 1 Sammansättning

Föreningen är en sammanslutning av i första hand anställda inom Vattenfallkoncernen, stationerade i Stockholm.

§ 2 Tillhörighet

Föreningen skall vara medlem i Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund liksom till Svenska Korporationsidrottsförbundet.

§ 3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra möte och styrelse.

§ 4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är den 1 januari till den 31 december varje år.

§ 6 Stadgeändring

För ändring av stadgarna erfordras beslut av årsmötet och att ändringen biträds av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

§ 7 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen erfordras att beslut därom fattas vid två föreningsmöten, varav den ena skall vara årsmöte. Minst två månader skall förflyta mellan mötena. Vid föreningens upplösning skall dess nettotillgångar tillfalla Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund.

 

Medlemmar

§ 8 Medlemskap

Alla anställda i Vattenfallkoncernen, med stationering i Stockholm, har rätt att vinna inträde i föreningen. Därutöver har styrelsen rätt att bevilja medlemskap för andra grupper eller individer som har en koppling till Vattenfallkoncernen. Medlem som avgår med pension eller sjukpension har rätt att kvarstå i föreningen. Ansökan om inträde görs skriftligen till medlemsansvarig inom föreningen.

§ 9 Hedersmedlem mm

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem, hedersmedlem eller hedersledamot i föreningen.

§ 10 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte betalt årsavgiften under två på varandra följande år anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 11 Uteslutning

För medlem som ej iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar, motarbetar eller förhindrar dess ändamål, intressen eller brutit mot vad som står i § 12, kan uteslutning ur föreningen föreslås av styrelsen. Uteslutningsärende skall därefter inom 3 veckor behandlas av extra styrelsemöte för slutgiltigt beslut.

§ 12 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

har rätt att delta i möten, aktiviteter och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna

har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter

skall betala de medlemsavgifter som fastställs av årsmötet

skall följa föreningens stadgar och fattade beslut

har inte rätt till föreningens behållning eller egendom vid eventuell upplösning av föreningen

 

Organisation

§ 13 Styrelse

Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande, kassör, minst fem övriga ledamöter och minst två suppleanter.

Varje år väljs ordförande för en tid av ett år. Vartannat år väljs omväxlande kassör och två ledamöter eller övriga tre ledamöter för en tid av två år. Varje år väljs en suppleant för en tid av två år.

Om särskilda skäl föreligger kan ledamot omväljas på 1 år.

Om styrelseledamot avgår före mandattidens utgång inträder tidigast vald suppleant fram till nästföljande årsmöte.

§ 14 Styrelsens möten och arbetsuppgifter

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen fattar beslut i föreningens fortlöpande ärenden. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För att styrelsen skall vara beslutsmässig skall minst fyra ledamöter delta i beslutet. Bland dessa skall ordföranden eller kassören ingå. Mötesprotokoll skall föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 15 Revision

Föreningen skall ha två revisorer och en revisorssuppleant. Dessa skall väljas på årsmötet för en tid av ett år för tiden intill dess årsmöte hållits påföljande räkenskapsår.

Styrelsen skall, senast en månad före årsmötet, tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av.

§ 16 Valberedning

Föreningen skall ha en valberedning bestående av tre personer, varav en är sammankallande. Dessa skall väljas på årsmötet för en tid av ett år.

§ 17 Sektioner

Föreningen har för sin verksamhet sektioner, som leds av sektionsledare. Sektionsledare utses av styrelsen efter förslag från aktuell sektion. Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av styrelsen och skall anmälas vid årsmötet.

Sektion skall, på styrelsens anmodan, upprätta budget, verksamhetsplan och verksamhets-berättelse för den egna verksamheten.

 

 


Föreningsmöten

 

§ 18 Årsmöte

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse med föredragningslista och anmälda ärenden skall meddelas till medlemmarna och kungöras genom anslag minst 14 dagar före mötet. Årsmötet får endast avhandla det som angivits på kallelsen

Ärenden till mötet skall anmälas till styrelsen senast vid januari månads utgång. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas revisionsberättelse och valberedningens förslag skall finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet.

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat särskilt anges i stadgarna. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1 Mötets öppnande

2 Fråga om mötets behöriga utlysning

3 Fastställande av röstlängd

4 Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

5 Fastställande av föredragningslistan

6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

7 Föredragning av ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning

8 Föredragning av revisionsberättelse

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Fastställande av resultat- och balansräkning

11 Föredragning av förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter

12 Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter

13 Anmälda ärenden (skall specificeras)

14 Val av styrelse:

ordförande

kassör (vartannat årsmöte)

ledamöter (omväxlande två eller tre vartannat årsmöte)

en suppleant

15 Val av revisorer och revisorssuppleant

16 Val av valberedning

17 Övriga frågor

18 Mötets avslutande

§ 19 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålles om styrelsen eller revisor så önskar eller om minst 10% av medlemmarna så begär. Kallelse skall ange anledning till extramötet och skall meddelas till medlemmarna och kungöras genom anslag minst en vecka före extramötet. Extra möte får endast avhandla det som anges på kallelsen.

Minst en månad måste förflyta mellan föreningsmöten.

Regler för röstning är desamma som för årsmöte.

Uppdaterad: 05 FEB 2019 22:26
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Vattenfalls IF Stockholm - Korpen
Evenemangsgatan 13
16956 Solna

Kontakt:
Tel: 087395000
E-post: vif.stockholm@vatten...