Hoppa till sidans innehåll

Bli medlem


Vattenfall IF Stockholm är en idrottsförening för dig som är anställd (inklusive pensionärer) av Vattenfall* eller konsult anlitad av Vattenfall*. (*inklusive av Vattenfall majoritetsägda bolag).

För att delta i aktiviteter anordnade av Vattenfall IF samt nyttja gymmet, så är det en förutsättning att du är medlem. Genom ditt medlemskap så innefattas du även av VIFs försäkring. Mer info om vad försäkringen omfattar hittar du även på www.vattenfallsif.se .

Har du råkat skada dig? Via detta formulär kan du anmäla till försäkringsbolaget.

Skadeanmälan - Blankett

Medlemsavgift för Vattenfall/ SKB-anställd och pensionärer är från 2020-01-01 300 kr/år

Medlemsavgift för Vattenfalls externa konsulter är 400 kr/år

För att bli medlem så skickar du ett mail till VIF Stockholm .

Bifoga

Namn

Anställningsnummer 

Personnummer (YYMMDD-XXXX)

Mailadress

UserID

TIPS! Om du är osäker på ditt anställningsnummer och userID, så hittar du det genom att skriva in: idcm i din webbläsare (explorer) 

Om du är Vattenfallsanställd så dras din medlemsavgift 1 ggr per år automatiskt via lönen (Majlönen). Om du har anmält ditt medlemskap efter maj, så gör vi lönedragning för innevarande år i november. 

Om du är pensionär eller konsult eller SKB-anställd, så måste du själv förlänga ditt medlemskap genom att betala in årsavgiften till vårt plusgirokonto: 199386-4.

Betalar du från utlandet så IBAN SE31 9500 0099 6042 0199 3864. 

Eventuellt  att du måste komplettera med Nordeas BIC om du betalar från UK (NDEASESS)

Märk din inbetalning med "Namn Personummer Medlem 20XX"

Om du har mailat in efterfrågade uppgifter och betalat in din medlemsavgift, så är det fritt fram att börja träna! 

Du hittar aktuellt träningsschema här. Inget inlogg behövs.

Håll dig uppdaterad genom  Facebook eller Instagram!

Välkommen som medlem i VIF Stockholm!

UTTRÄDE

För att avsluta ditt medlemskap, så måste du maila till oss och aktivt avsluta dig som medlem. Erlagd medlemsavgift för innevarande år återbetalas ej.  

Om du avslutar din anställning på Vattenfall, så kommer vi att avsluta ditt medlemskap så fort vi ser att din mailadress inte längre fungerar. 

Konsulter, SKB och pensionärer som inte har betalat in medlemsavgiften för innevarande år, trots påminnelsemail, avslutas som medlem efter årets slut. 

Medlemskapet för konsulter, SKB och pensionärer avslutas automatiskt om vi ej har en fungerande mailadress till vederbörande. 

 ---- 

Vattenfall IF Stockholm is a sports association for you who are employed (including pensioners) by Vattenfall * or a consultant hired by Vattenfall *. (* including companies majority-owned by Vattenfall).
To participate in activities organized by Vattenfall IF and use the gym, it is a prerequisite that you are a member. Through your membership, you are also covered by VIF's insurance. More info about what the insurance covers can also be found at www.vattenfallsif.se.
Have you been injured? Via this form, you can report to the insurance company.
Claim - Form
Membership fee for Vattenfall / SKB employee and pensioners is from January 1, 2020 SEK 300 / year
Membership fee for Vattenfall's external consultants is SEK 400 / year
To become a member, send an email to VIF Stockholm.
Attach
Name
Employment number
Social security number (YYMMDD-XXXX)
Email address
UserID
TIP! If you are unsure of your employment number and userID, you can find it by typing: idcm in your browser (explorer)
If you are a Vattenfall employee, your membership fee is deducted once a year automatically via the salary.
If you are a pensioner or consultant or SKB employee, you must extend your membership yourself by paying the annual fee to our plusgiro account: 199386-4.
If you pay from abroad, IBAN SE31 9500 0099 6042 0199 3864.
You may have to supplement with Nordea's BIC if you pay from the UK (NDEASESS)
Mark your payment with "Name Person number Member 20XX"
If you have emailed the requested information and paid in your membership fee, you are free to start training!
You will find the current training schedule here. No login required.
Stay up to date by joining our Facebook group!
Welcome as a member of VIF Stockholm!
How to end your membership in Vattenfall IF Stockholm.

To end your membership, you must email us and actively terminate yourself as a member. Paid membership fee for the current year is non-refundable.
If you end your employment at Vattenfall, we will terminate your membership as soon as your email address no longer works.
Consultants, SKB and pensioners who have not paid the membership fee for the current year, despite a reminder email, will end as a member after the end of the year.
Membership for consultants, SKB and pensioners will also be terminated if we no longer has a valid email address  to you.
Uppdaterad: 08 JAN 2020 10:07

Postadress:
Vattenfalls IF Stockholm - Korpen
Evenemangsgatan 13
16956 Solna

Kontakt:
Tel: 087395000
E-post: vif.stockholm@vatten...